Imam Ahmad Bin Hambal, Ulama Pembela Dakwah Salafiyah
Imam Ahmad Bin Hambal, Ulama Pembela Dakwah Salafiyah

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Al-Syaibani. Orang tuanya berasal dari Marwa, bagian dari propinsi Khurasan. Dan ketika Ahmad masih dalam kandungan, orang tuanya pindah kekotaBaghdad, sehingga Ahmad lahir disanapada Rabi’ul Awal tahun 164 H/781 M.

Ahmad ibn Hanbal adalah ulama yang berdiri di persimpangan jalan. Ia dianggap sebagai imam dalam berbagai ilmu keislaman seperti ilmu hadits, fiqih, Al-Sunnah, wara’, zuhud, tashawuf, ilmu kalam dan lain-lain. Ia mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadits, sejarah, bahasa Arab dan sebagaimanya melalui ulama-ulama yang ada di Baghdad.

Setelah berusia 16 tahun, ia mulai melakukan pengembaraan dalam rangka mencari ilmu ke pusat-pusat ilmu keislaman di Kufah,Basrah,Syria, Yaman, Makkah dan Madinah. Kajian yang menjadi perhatiannya adalah hadits dan fiqih tanpa mengabaikan ilmu-ilmu lainnya seperti kalam, tashawuf dan ilmu-ilmu Al-Quran.

Sumber-sumber ilmu yang ia dapatkan antara lain berasal dari Husyaim ibn Basyir ibn Abi Khazim (104-183 H/723-799 M), Sufyan ibn ‘Uyainah, Ibrahim ibn Sa’ad, Yahya Al-Qaththan, Mu’tamar ibn Sulaiman, Isma’il ibn ‘Ulayyah, Waki’ ibn Al-Jarrah (127-197 H/745-812 M), Abdurrahman ibn Mahdi, ‘Abdurrazzaq ibn Hammam, Yahya ibn Adam, Walid ibn Hisyam Al-Thayalisi, Abu Yusuf, Al-Syafi’i dan lain-lain. Akan tetapi dari sekian banyak guru yang pernah ditemuinya, ada dua orang yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter intelektual Imam Ahmad ibn Hanbal. Yaitu Husyaim ibn Basyir yang pertama kali mengarahkan orientasi Ahmad untuk menekuni Al-Sunnah sehingga menjadi pakar hadits terkemuka pada masanya. Dan kedua adalah Imam Al-Syafi’i yang mengarahkan orientasinya kepada fiqih sehingga menjadi mujtahid dan pendiri mazhab fiqih Hanbali yang diikuti oleh umat Islam hingga kini.

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah ulama hadits terkemuka, juga seorang faqih panutan umat. Kepakarannya dalam bidang fiqih telah disaksikan oleh para ulama terkemuka, baik oleh guru-gurunya maupun rekan sejawatnya. Imam Al-Syafi’i berkata: “Aku keluar dariBaghdad, dan aku tidak meninggalkan disana seorang yang lebih faqih, lebih zuhud dan lebih wara’ daripada Ahmad ibn Hanbal.”

Al-Hafizh Abdurrazzaq Al-Shan’ani berkata: “Aku tidak melihat seorang yang lebih faqih dan lebih wara’ daripada Ahmad ibn Hanbal.”

Al-Hafizh Al-Khalili berkata: “Di antara rekan sejawatnya, Ahmad ibn Hanbal adalah yang paling faqih, paling wara’ dan paling menahan diri dari berbicara kecuali dalam keadaan terpaksa.”

Al-Hafizh Ibn Hibban berkata: “Ahmad seorang hafizh yang sempurna, faqih dan menetapi kewara’an yang disembunyikannya.”

Imam Muhammad ibn Ibrahim Al-Busyanji berkata: “Aku tidak melihat seorang yang lebih memiliki segalanya dan lebih berakal daripada Ahmad. Menurutku ia lebih utama dan lebih faqih daripada Sufyan Al-Tsauri.”

Al-Hafizh Abu Zur’ah Al-Razi (w. 281 H/912 M) berkata: “Aku tidak melihat di antara rekan sejawatku pemuda yang lebih faqih daripada Ahmad.”

Sementara dalam bidang hadits, Ahmad diakui sebagai muhaddits dan faqih yang paling banyak hafalan haditsnya. Ia telah hafal satu juta hadits. Abbas ibn Al-Walid ibn Mazid berkata: “Aku bertanya kepada Imam Abu Mishar: “Tahukah Anda seorang yang menghafal seluruh hadits umat ini? Abu Mishar menjawab: “Aku tidak tahu. Kecuali seorang pemuda di daerah Timur, Ahmad ibn Hanbal.”

Ibrahim ibn Syammas berkata: “Para ulama berdiskusi, apabila terjadi sesuatu di kalangan umat Muhammad saw., maka siapa yang layak menjadi hujjah bagi mereka. Akhirnya mereka sepakat, Ahmad ibn Hanbal.”

Imam Ahmad ibn Hanbal wafat pada awal Rabi’ul Awal tahun 241 H/855 M. Sesungguhnya keistimewaan terbesar yang dimiliki dakwah Salafiyah yang penuh berkah ini adalah tegaknya dakwah tersebut di atas sunnah yang shahih. Dakwah ini tidak bersandar kepada hadits-hadits lemah dan palsu. Pada keadaan seperti itu, para penuntut ilmu syar’i juga telah mengetahui secara jelas tentang pengertian hadits shahih dan syaratnya. Termasuk syarat terbesar adalah bersambungnya sanad dengan para perawi yang terpercaya. Ada juga sayarat-syarat lain, yang sekarang kami tidak membicarakannya dan menyebutkannya. Termasuk syarat hadits shahih adalah bersambungnya sanad dengan para perawi yang terpercaya. Maka syarat orang yang menisbatkan dirinya ke dalam dakwah Salafiyah, dakwah yang berdiri tegak di atas hadits yang shahih, harus memiliki silsilah dakwah itu sendiri. Artinya dia harus mengambil manhajnya dari para masyayaikh dan ulamanya yang terpercaya. Para masayaikhnya adalah para ulama yang mengambil manhajnya dari para masyayaikhnya, dan seterusnya. Orang yang datang kemudian, mengambil dari orang yang sebelumnya. Seorang murid mengambil dari syaikhnya. Anak mengambil dari ayah, cucu mengambil dari kakek, dengan sanad yang bersambung kepada orang-orang yang terpercaya dari kalangan ulama besar dan tinggi. Meskipun bukan termasuk syarat majlis kita ini, membahas secara panjang lebar masalah ini hingga keluar dari topik pembicaraan majlis.

Hanya saja, di sini saya akan menyebutkan suatu hal yang penting, berkaitan dengan sekelompok orang yang masuk dari sana-sini, mengaku-ngaku bermanhaj Salaf dan mengaku-ngaku menjalankah sunnah. Tetapi bila kamu periksa, perhatikan dan teliti, kamu tidak mendapatkan silsilah yang shahih dari ahlul ilmi, yang dari mereka diambil masalah-masalah manhaj dan perkara-perkara aqidahnyanya. Disamping sanad mereka munqathi’ (terputus), bahkan mu’dhal (terputus dua orang atau lebih secara berturut-turut), bahkan kadang-kadang mu’allaq mukhalkhal (terputus dari awal sanad seorang atau lebih)..

Mengetahui masalah ini saja, sudah cukup untuk merobohkan pengakuan-pengakuan mereka. Sudah cukup untuk menolak perbuatan mereka, serta menghancurkan persangkaan-persangkaan dan pemikiran-pemikiran mereka. Kita tidak perlu lagi banyak berdebat dan bicara. Saya berharap kepada saudara-saudaraku supaya memperhatikan masalah ini, merenungkan dengan seksama, dan memahami dengan sebaik-baiknya.

Memang dakwah kita berdiri diatas silsilah (mata rantai) para ulama terpercaya. Ulama yang datang kemudian mengambil dari ulama yang sebelumnya, dan ulama muta’akhir (belakang) mengambil dari ulama mutaqaddim (dahulu). Ini adalah bukti kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits yang dishahihkan oleh Imam besar Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.


“Artinya : Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi, mereka itu meniadakan perubahan orang-orang yang melampui batas, kedustaan orang-orang yang berbuat kebatilan, dan penta’wilan orang-orang bodoh”.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘yahmilu hadza al-ilma’ = adalah fi’il mudhari (kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dan akan datang), memberikan faidah terus menerus dan berkesinambungan. Dan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ‘min kulli kholafinin’ = dari setiap generasi. Sifat keseluruhan ini sesuai dengan maknanya secara sempurna. Maka, baik di zaman ini atau sebelumnya, pada setiap generasi (sejak dahulu dan sesudahnya), tidak pernah kosong dari orang yang menegakkan hujjah untuk Allah. Orang yang menolong Allah Azza wa Jalla dengan bayyinah (keterangan), meninggikan tauhid dengan burhan (bukti). Maka tegaklah prinsip ini di atas pondasinya, tegak di atas hujjahnya, dan dikuatkan oleh sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

“Artinya : Senantiasa ada segolongan dari umatku yang menegakkan kebenaran tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya dan tidak pula orang-orang yang menghinakannya sampai terjadi Kiamat dan mereka tetap dalam keadaannya demikian”.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “ laa yazaalu “(senantiasa} juga memberi faedah terus menerus. Dan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam “ilaa an taqumu as-saa’ah” (sampai terjadi kiamat), menguatkan kepada faidah tersebut.

Di sini ada catatan, bahwa kata tha’ifah kadang-kadang diucapkan dengan makna jama’ah (sekelompok orang). Kadang-kadang diucapkan dengan makna satu orang. Maka jumlah paling sedikit untuk tegaknya kebenaran yang agung, yaitu kebenaran yang didakwahkan oleh ulama-ulama kita dan ditegakkan oleh pembesar-pembesar kita dalam dakwahnya, adalah tidak kosongnya zaman dari satu orang ulama yang meninggikan kalimah Allah dan menegakkan kebenaran.

Wahai saudara-saudara fillah …

Sebagaimana dikatakan, ini adalah mukadimah yang harus ada, agar persoalannya dapat tercakup. Yang demikian itu seperti jalan yang sudah diratakan untuk kita masuki dengan suatu hal sedikit demi sedikit, berupa sebutan baik dan agung untuk ulama-ulama besar kita pada zaman dahulu hingga sekarang.

Andaikata kita mau menyebutkan secara tuntas, kita pasti memerlukan majlis yang panjang. Bahkan beberapa majlis, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Tetapi, mukaddimah di atas adalah petikan yang kami harapkan bisa memberikan penerangan. Walaupun saya tidak bisa mengatakan sudah cukup dan tidak pula mengatakan sudah terpenuhi. Hal itu agar dapat menerangi pikiran, sehingga kita terpacu membahas dan memperhatikan riwayat hidup para ulama yang akan kita pilih sebagiannya untuk dibicarakan. Sebab kalau tidak demikian (bila kita menghendaki untuk menyebutkan secara keseluruhan), pasti hal itu akan menjadi luas tidak terbatas dan menjadi banyak tidak terhitung. Kita akan membicarakan dalam waktu yang pendek ini beberapa petikan singkat yang berkaitan dengan ulama-ulama dakwah Salafiyah semenjak dahulu hingga sekarang. Beberapa ulamanya yang memiliki posisi dan pengaruh di dalam dakwah yang penuh berkah ini.

Kita tidak ingin memulai dari kalangan sahabat, karena mereka pondasi pertama dalam dakwah tersebut. Tetapi kami ingin memulai dengan ulama yang mengalami pertentangan pada masanya, dan kebenaran tidak diketahui kecuali dengan lawannya sebagaimana yang dikatakan oleh penyair.

Sesuatu itu dinampakkan kebaikannya oleh lawannya,

dengan lawan sesuatu akan menjadi jelas.


Imam Besar Ahmad Bin Hambal Rahimahullah

Dia hidup pada masa bergelombangnya aqidah yang rusak dan bergeraknya pendapat yang tidak bermanfaat. Dia menghadapi keadaan tersebut dengan kokoh, kuat dan teguh, sehingga jatuh dalam kesusahan ujian dan fitnah. Tetapi tetap sabar dan teguh, walaupun disiksa dalam fitnah khalqil Qur’an (fitnah aqidah yang menyatakan Al-Qur’an adalah makhluk). Beliau dituntut agar diam dari lawannya, bukan meninggalkan kebenaran. Dia tidak peduli, maka disiksa, dipenjara, diikat, dan diusir. Dia hadapi semua itu dengan tabah, karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan ringan karena di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ketika datang sebagian sahabatnya berkata kepadanya : “Wahai Abu Abdillah, andaikata engkau diam saja (maka engkau tidak disiksa)!”. Dia berkata : “Apabila saya diam dan kamu diam, maka siapakah yang akan mengajari orang yang bodoh dan kapan akan mengajari orang yang bodoh ?”.
Ini adalah salah satu alamat dan pintu dakwah. Kesabaran dan keteguhan ini menjadi contoh dan teladan bagi kita dari imam kita. Mereka berhak mendapatkannya. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka setelah meninggal dunia. Menjaga mereka untuk kita, ketika mereka masih hidup. Allah meninggikan nama mereka, karena kesabaran, keimanan, dan amanahnya, serta mereka menegakkan kebenaran dengan laranganNya dan perintahNya.

Pribadi Imam Ahmad juga mempengaruhi Imam Abul Hasan Al-Asy’ari. Pada zaman ini banyak orang menisbatkan kepadanya, bahkan sejak dahulu. Dia mengatakan di dalam kitabnya, “Maqalat Islamiyyin wa Ikhtilaf Mushallin”, setelah menyebut aqidah Ahlus Sunnah Ashabul Hadits : “Ini semuanya adalah aqidah Imam Ahmad bin Hambal. Saya berjalan di atas jalannya, dan mengikuti serta menyeru aqidahnya”. Atau seperti apa yang dia katakan.

Disini kami menngingatkan suatu hal, yaitu banyak orang-orang khusus maupun orang-orang umum menisbatkan dirinya kepada Abu Hasan Al-Asy’ari, tetapi penisbatannya tidak benar. Meskipun mereka menisbatkan kepada namanya, tetapi kenyataannya tidak menisbatkan kepadanya, baik dalam aqidah maupun manhajnya.

Imam Abul Hasan, dahulu penganut paham Mu’tazilah. Kemudian sebagaimana dalam kisah yang masyhur, dia berdiri di atas mimbar di hadapan banyak manusia lalu melepas bajunya dan berkata : “Aku bersaksi kepada Allah, kemudian bersaksi kepada kalian bahwasanya saya melepas paham Mu’tazilah dari diriku, sebagaimana saya melepas bajuku ini”. Ini juga merupakan tanda kejujuran kepada Allah, kejujuran kepada manusia, dan kejujuran kepada diri sendiri dalam mentaati Allah.

Tetapi suatu hal yang sudah jelas wahai saudara-saudara fillah, kembali dari sesuatu tidak cukup dalam sehari semalam. Keberhasilan sesudah kotor, tidak seperti selembar kertas yang disobek dari buku atau perkataan yang ditinggalkan. Pasti masih terdapat pengaruh-pengaruh kotorannya. Dalam meninggalkan paham Mu’tazilah atau setelah meninggalkan paham Mu’tazilah, Imam Abul Hasan Al-Asy’ari belum terlepas dari sisa-sisa yang masih melekat pada dirinya.

Setelah itu, dalam kitabnya “Al-Ibanah fi Ushulid Diyanah”, dan dalam kitabnya “Maqalat” yang sudah saya isyaratkan tadi, juga dalam kitabnya “Risalah ila Ahli Tsaghar”, nampak keadaannya secara jelas dan terang. Bahkan dia menjelaskan secara terang, tanpa ada kesamaran, bahwa dia diatas aqidah Salafiyah.

Memang banyak orang dari kalangan Asy’ariyah yang menisbatkan kepada Abul Hasan. Mereka itu tidak berada pada jalan Mu’tazilahnya yang pertama, tetapi juga tidak pada jalan Salafiyahnya yang terakhir. Mereka berada pada tingkatan kedua, bukan dari Mu’tazilah dan bukan dari Sunnah. Tetapi jalan yang bercampur di dalamnya antara amal shalih dan amal buruk. Padahal tidak boleh menisbatkan kepada Abul hasan dalam hal yang sudah ditinggalkannya. Mereka itu menyelisihi Abu Hasan dan menyelisihi aqidah Salaf, yang dia telah menyatakan untuk mengikuti dan tetap di atas aqidah tersebut.

Inilah, wahai saudaraku, Imam Ahmad dalam petikan yang sangat sedikit tentang sikap dan keteguhannya. Dia adalah ulama besar sepanjang sejarah dakwah ini pada abad-abad pertama.

[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun VI/1423H/2002M, Diambil dari materi ceramah Syaikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Tanggal 3-6 Muharram 1423H di Ma’had Ali Al-Irsayd Surabaya dengan judul A’lam Dakwah Salafiyah Diterjemahkan oleh Azhar Rabbani dan Muslim Atsari]

 

Pendidikan

Imam Ahmad menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan beliau rajin belajar.

Beliau sentiasa membawa alat tulis dan kertas untuk menulis. Imam Ahmad bin Hanbal Mohd menghafaz Al-Qur’an dan mempelajari bahasa `Arab. Beliau pergi mengembara ke beberapa buah negeri untuk belajar seperti Kufah, Basrah, Syam dan Yaman. Beliau mula belajar hadis ketika berumur 16 tahun.

Menurut Az-Zahabiy, bilangan guru Imam Ahmad yang dia meriwayatkan daripada mereka dalam Al-Musnad ialah lebih 280 orang. Antara guru Imam Ahmad yang masyhur ialah:

1- Al-Qadhi Abu Yusuf, dia ialah Ya`qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansariy Al-Kufiy Al-Baghdadiy

2- Hasyim bin Basyir, dia ialah Ibnu Abi Hazim Qasim bin Dinar As-Salmiy Abu Mu`awiyah Al-Wasitiy

3- Mu`tamir bin Sulayman At-Taymiy, Abu Muhammad Al-Basriy

4- Jarir bin `Abdu l-Hamid bin Qurt

5- Muhammad bin Ja`far bin Ghundar Abu `Abdi Llah Al-Basriy Al-Hazliy

6- Isma`il bin Ibrahim Ibnu Muqsim Al-Asadiy Al-Basriy

7- Waki` bin Al-Jarrah Ibnu Malih Ar-Ru’asiy Abu Sufyan Al-Kufiy

8- Sufyan bin `Uyaynah Ibnu Maymun Al-Hilaliy Al-Kufiy Abu Muhammad

9- `Abdu r-Rahman bin Mahdiy Ibnu Hassan Al-`Anbariy Al-Basriy Al-Lu’lu’iy Abu Sa`id Mohd `Adlan Bin Mohd Shariffuddin (2009

10- Yahya bin Sa`id Ibnu Farrukh Al-Qattan At-Tamimiy Abu Sa`id.

11-Yahya bin Adam Ibnu Sulayman Al-Kufiy Abu Zakariya

12- Imam Asy-Syafi`iy dan dia ialah Muhammad bin Idris bin Al-`Abbas bin `Usman bin Syafi` Al-Hasyimiy Al-Qurasyiy al-Matlabiy

13-Yazid bin Harun Ibnu Zazan bin Sabit As-Sulamiy

14- `Abdu r-Razzaq As-Sun`aniy Ibnu Hammam bin Nafi` Al-Humayriy

15-Abu `Asim An-Nabil dan dia ialah Adh-Dhahhak bin Mukhlid bin Adh-Dhahhak bin Muslim Asy-Syaybaniy

16-Abu l-Mughirah `Abdu l-Quddus, dan dia ialah `Abdu l-Quddus bin Al-Hajjaj Al-Khulaniy Abu l-Mughirah Al-Himsiy

17- `Aliy bin `Ayyasy Al-Alhaniy Al-Himsiy

18-Al-Fadhl bin Dakin, dan dia ialah `Amr bin Hammad At-Tamimiy

19- `Affan bin Muslim Ibnu `Abdi Llah As-Saffar Abu `Usman

20- Sulayman bin Harb Ibnu Bajil Al-Azdiy Abu Ayyub

 

Sumbangan

Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad:

1- Kitab Al-Irja’

2- As’ilatu `Ani r-Ruwati s-Siqati Wadh-Dhu`afa’

3- Al-Asma’ Al-Kuna

4- Al-Asyribatu s-Saghir

5- Al-Asyribatu l-Kabir

6- Kitabu l-Imamah

7- Ahlu l-Milalu War-Riddatu Waz-Zanadiqatu Watariku s-Salati Wal-Fara’idhi

8- Al-Iman

9- Bab Ahkamu n-Nisa’

10-At-Tarajjul

11-At-Tarikh

12-At-Tafsir

13- As-Salasu l-Ahadisu llati Rawaha Al-Imamu Ahmad `Ani n-Nabiy Fi l-Manam

14- Juz’u Intiqa’u l-Imamu Muhammad bin `Aliy bin Bahr bin Bariy15- Juz’un Fihi Ahadisu `Ani sy-Syafi`iy

16- Jawabu l-Imamu Ahmad `An Su’alin Fi Khalqi l-Qur’an

17- Jawabatu l-Qur’an (

18-Hadisu Syu`bah

19-Hadisu sy-Syuyukh

20-Ar-Raddu `Ala l-Jahmiyyah

21-Ar-Raddu `Ala z-Zanadiqah

22-Risalatun Ila Musaddad bin Musarhad

23-Az-Zuhd

24-Kitab As-Sunnatu s-Saghir

25-Kitab As-Sunnatu l-Kabir

26- Syi`run `Ani l-Mawti Wal-Yawmi l-Akhar

28- Ta`atur-Rasul

29-Al-`Aqidah

30- `Ilalu l-Hadis

31- Fadha’ilu `Aliy

32-Kitab Al-Fara’idh

33- Fadha’ilu s-Sahabah

34- Fadha’ilu Ahlu l-Bayt

35-Mukhtasar Fi Usuli d-Din Was-Sunnah

36-Al-Masa’il

37-Al-Musnad

38-Al-Manasiku s-Saghir

39-Kitab Al-Manasiku l-Kabir

40-Kitab Al-Muqaddam Wal-Mu’akhkhar Fi Kitabillah.

41-Kitab An-Nasikh Wal-Mansukh

42-Kitab Nafyu t-Tasybih

43-Kitab Al-War`u Wal-Iman

44-Kitab Al-Wuqufu Wal-Wasaya

 

Antara `ulama’ yang terkenal yang menyebarkan mazhabnya ialah Abu Bakr bin Hani’,

Abu Qasim Al-Kharqiy, Muwaffiqu d-Din bin Qudamah, Syamsu d-Din bin Qudamah

Al-Maqdisiy, dan Taqiyyuddin Ahmad bin Taymiyyah.

Mazhabnya tersebar ke Mesir,Iraq, Syria, Hijaz dan Najd.

 

Sumber Utama : Mohd `Adlan Bin Mohd Shariffuddin (2009). Biografi Imam Mazhab Empat.